9962.— Τό πολιτικόν Καλενδάριον ήτοι εφαρμογή τών αστρολογικών με- τεορολογικών παρατηρήσεων επί τών πολιτικών πραγμάτων. Δευτέρα περίοδος. Ή Πα- τρίς [κάτω:] Έρρωσθε Έκ τοϋ ΈίΗ'ΐκοϋ 'Αστεροσκοπείου Ό Διάσημος 'Αστρονόμος Καζαμίας. Τΰποις Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου Έν ΖακΰνΟφ τη 28 'Ιουλίου 1863. Μφ. 0.29x0.41. ΛΖ-. -*

Το πολιτικόν Καλενδάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το πολιτικόν Καλενδάριον