9961. —Τό νέον έτος 1863 Ό διανομεύς τοΰ «Χρόνου» προς τους συνδρο- μητάς αΰτοϋ --------- Μφ. 0.16x0.26. Στίχοι, κατά τοϋ ΌίΚονος. "Αρχ. Ηΰχετο άλλοίΚ ό «Χρόνος· "Ελλησιν έτος τροπαίων, - - - IB, 90. ¦»¦

Τό νέον έτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τό νέον έτος