9959. — Τοις φοιτηταΐς τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου εις Ένθύμησιν αρχαίου συμμαθητοΰ. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου της Λακωνίας 1863. Εις 8ον, α 19. Τοΰ 'Eπ. Δεληγεώργη. ΕΒΕ ΠΑΙΔ. 633G , IEEE—, -*
Eπ. Δεληγεώργη

Τοις φοιτηταίς του Εθνικού Πανεπιστημίου εις Ενθύμησιν αρχαίου συμμαθητού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τοις φοιτηταίς του Εθνικού Πανεπιστημίου εις Ενθύμησιν αρχαίου συμμαθητού