9949. — Τά τερατουργήματα τοϋ εν Αιγύπτω Προξένου της Ελλάδος Γ. Σπα- νοποΰλου.'Αθήναι, εκ τοϋ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη. ('Οδός 'Αγίου Μάρκου και Μιλτιάδου). 1863. Εις 8ον, σ. 44. Συνετάχθη ύπό τοϋ ρώσσου ταγματάρχου Άλεξ. Κοββάκου. Πρβλ. αριθ. 9828. ΓΕΝ. Κ. G. 306, IEEE—. *
Άλεξ. Κοββάκου

Τα τερατουργήματα του εν Αιγύπτω Προξένου της Ελλάδος Γ. Σπανοπούλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα τερατουργήματα του εν Αιγύπτω Προξένου της Ελλάδος Γ. Σπανοπούλου