9943. — Τά μετά τήν έπανάστασιν τής δεκάτης 'Οκτωβρίου. Έν Έρμουπόλει σοβαρά γεγονότα. Έν 'Αθήναις. 1863. Είς 8ον, σ. 18. ΓΕΝ. Κ. G. 275. *

Τα μετά την επανάστασιν της δεκάτης Οκτωβρίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα μετά την επανάστασιν της δεκάτης Οκτωβρίου.