9941. —Τά κατά τήν τελετήν τήν γενομένην έν τή 'Ισραηλιτική συναγωγή έν Γάλατα Κωνσταντινουπόλεως δια τήν Ένωσιν της Επτανήσου μετά τής Ελλάδος και τήν ευτυχή άφιξιν τής A.M. τοϋ Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου Α'. Τή 20 'Οκτω- βρίου 1863. Είς 8ον, σ. 15. Περιέχει: Προσφώνησιν τοΰ Ι. Ρ. Ζέρβι γαλλιστί και ελληνιστί, Λόγον Έμμ.
Ι. Ρ. Ζέρβι | Έμμ.

Τα κατά την τελετήν την γενομένην εν τη Ισραηλιτική συναγωγή εν Γάλατα Κωνσταντινουπόλεως δια την Ενωσιν της Επτανήσου μετά της Ελλάδος και την ευτυχή άφιξιν της A.M. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα κατά την τελετήν την γενομένην εν τη Ισραηλιτική συναγωγή εν Γάλατα Κωνσταντινουπόλεως δια την Ενωσιν της Επτανήσου μετά της Ελλάδος και την ευτυχή άφιξιν της A.M. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'