9940. - Τά κακουργήματα τοΰ "Οθωνος περί ων έπανέστη ά'παν το ΈλΑη- νικόν έθνος τη Ι - ΙΑ' 'Οκτωβρίου ΑΩΞΒ και έκήρυξεν αυτόν και την σΰζυγόν του άν- τιβασίλισσαν έκπτωτους τοϋ Ελληνικού \>ρόνου. (Επειδή παρελείφθησαν άπό τάς εφη- μερίδας δημοσιεύονται υπό Δ. Δ. Χατζηδιάκου). Έγράφη έν "Αί}ήναις τή 12 'Οκτω- βρίου ημέρα Παρασκευή τοϋ 1862. Τυποϋται τή 7 'Ιανουαρίου 1863. Μφ. είς 4ον. Κουμανούδης 3, 97. -Μ-
Δ. Δ. Χατζηδιάκου

Τα κακουργήματα του Όθωνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα κακουργήματα του Όθωνος