9938. - Τά απόκρυφα της Ρωμαϊκής Αυλής κατά τον ΙΘ' αιώνα. Σύγγραμμα Ευγενίου Βριφφώλτου. Μεταφρασθέν υπό Άβρ. Μαλιάκα, έκδίδοται υπό Γ. Άναστο- ποΰλου είς τεΰχη έ'ξ. Έν 'Αθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου ό Λόγιος Έρμης. 1863. Πρβλ. αριθ. 9414. Κουμανοΰδης 3, 86.
Ευγενίου Βριφφώλτο | υ

Τά απόκρυφα της Ρωμαϊκής Αυλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τά απόκρυφα της Ρωμαϊκής Αυλής