9937. — Σχέδιον περί Νοσοκομείου, το όποιον μοιράζεται δωρεάν. Είς το τυ- πογραφεΐον της Επικρατείας — Νήφων. Βουκουρέστι. 1863. Είς 4ον, σ. 12. Προηγείται ό τίτλος ρουμανιστί.

Σχέδιον περί Νοσοκομείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σχέδιον περί Νοσοκομείου