9935· - Σύντομος γραμματική νέας διαλέκτου χρησιμευοΰσης δι' έρωτικάς και αλλάς κρύφιους συνδιαλέξεις υπό Α. Χ. Έν 'Αλεξάνδρεια εκ τοϋ Ελληνικού τυπογρα- φείοιι ό Νείλος 1863 Κουμανοΰδης 3, 86. *
Α. Χ

Σύντομος γραμματική νέας διαλέκτου χρησιμευούσης δι' έρωτικάς και αλλάς κρύφιους συνδιαλέξεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος γραμματική νέας διαλέκτου χρησιμευούσης δι' έρωτικάς και αλλάς κρύφιους συνδιαλέξεις