9932. - Σύνοψις τής Ελληνικής Μυθολογίας προς χρήσιν τών παίδων. ΜεταφρασιΊεΐσα έκ τοϋ Γαλλικοΰ υπό Κ. Β. Μαράσογλου. Έκδοσις Δευτέρα. Έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Ανατολή» Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδου. 1863. Εις 16ον, σ. 80. Πρβλ. αριθ. 6485. *
Κ. Β. Μαράσογλου

Σύνοψις της Ελληνικής Μυθολογίας προς χρήσιν των παίδων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ελληνικής Μυθολογίας προς χρήσιν των παίδων.