9930. - Σύνοψις Γενικής "Ιστορίας έκτενεστέραν την ελληνικήν περιέχουσα. Συναρμολογηθεΐσα υπό 1. Πανταζ^. Προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων, Δοκιμα- σία τής αρμοδίας εξεταστικής επιτροπής και έγκρίσει τοΰ έπ'ι τών Εκκλησιαστικών και τής Δημ. Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου (αριθ. 2038, 24 'Απριλίου 1862). Έκδοσις δευ- τέρα. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Ά ft. Μαυρομμάτη 1863. Εις 8ον, σ. 222. Πρβλ. αριθ. 9404. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 2130, ΒΚΧ 4420. -*¦

Σύνοψις Γενικής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις Γενικής Ιστορίας