9929. - Συνοπτική έξιστόρησις τών απόκρυφων τής Αυστριακής Κυβερνή- σεως. Έρανισί^εΐσα έκ τής Γαλλικής συγγραφής τοΰ 'Αλφρέδου Μισίελ. υπό Ευαγγέ- λου Έμμανουήλ. Έν Έρμουπόλει, Τυποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγο- ράς αριθ. 39). 1863. Εις 8ον, σ. δ'+ 58 + 2 ά. ά. ΜΙΒ 3511, ΠΓΣ 295, ΦΣΠ—. -Χ-
Αλφρέδου Μισίελ

Συνοπτική έξιστόρησις των απόκρυφων της Αυστριακής Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνοπτική έξιστόρησις των απόκρυφων της Αυστριακής Κυβερνήσεως.