9924. - Συμπατριώται Θράκες καί συμπολΐται "Ελληνες. Οι έν Άνδριανουπό- λει, Φιλιππουπόλει, Πΰργω καί τά πέριξ οϊκοΰντες. [έν τέλει:] Έν Ά\*)ήναις τη 10 μαρτίου 1863. Ό Συμπατριώτης Σας Ν. Πα[ν]ταλέων Δικηγόρος. Εις δον, σ. 8. Έκλογικόν πρόγραμμα. Πρβλ. άρι*. 9888. ΛΟΒ. Κ. 1/1. -*
Ν. Πα[ν]ταλέων

Συμπατριώται Θράκες και συμπολίται Έλληνες.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπατριώται Θράκες και συμπολίται Έλληνες.