9922. - Συμβάντα τής οικογενείας Βίλδ Διήγημα ηθικόν και ιστορική πα- ράδοσις τοΰ βίου τής Μαρίας Στυάρτης. Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού. Έν Άι^ήναις 1863. Εις 8ον, σ. ς'+ 70. Τήν άφιέριοσιν υπογράφει: "Ελένη Βαλασάκη;. ΦΣΠ—. -Η-
Ελένη Βαλασάκη

Συμβάντα της οικογενείας Βίλδ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμβάντα της οικογενείας Βίλδ