9921.- Συλλογή τών ΰπό τοΰ Προέδρου τής Συνελεύσεως εκδοθέντων έγγρα- φων έ'νεκα τών κατά την 18, 19, 20, 21 [Ιουνίου] συμβάντων μετά σχετικών τίνων ά'λ- λων εγγράφων. (Έκ τοΰ γραφείου τής Εθνικής Συνελεύσεως). 'Αθήναι κατά μήνα Ίοΰνιον 1863 Εις 8ον, σ. 47. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4813, ΓΕΝ. Κ. G. 280. -Η-

Συλλογή των υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως εκδοθέντων έγγραφων ένεκα των κατά την 18, 19, 20, 21 [Ιουνίου] συμβάντων μετά σχετικών τίνων άλλων εγγράφων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως εκδοθέντων έγγραφων ένεκα των κατά την 18, 19, 20, 21 [Ιουνίου] συμβάντων μετά σχετικών τίνων άλλων εγγράφων.