9917.-Συλλογή εκ τών γραφέντων καϊ παραδοθέντων περί τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. Άθήνησι, εκ τοϋ Τυπογραφείου «Μερίμνης». 1863. Είς 8ον, σ. μ'+ 1 ά. ά.+376. Τον πρόλογον υπογράφει Γεώργιος 'Αγγελόπουλος. Εμπεριέ- χεται, μετ' ιδίας σελιδώσεως (σ. 1 - 71): Λόγος επιτάφιος Κωνσταντίνου τοϋ έξ Οικονόμων, ρηθείς έν Όδησσφ xfj 19 'Ιουνίου 1821. Τω 1866 εξεδόθη Τόμος Β' ύπό Γ. Γ. Παππαδοχοόλοο και Γ. Π. Αγγελόπουλο;) ύπό δλως διάφορον τίτλον. Έν σ. 455 - 458 περιέχονται προσθήκαι είς τον Α' τό- μον. ΕΒΕ. Θ. 13153.ΛΟΒ. A 33/V, IEEE 64, ΓΕΝ. Ind. 329. *
Γεώργιος 'Αγγελόπουλος | Κωνσταντίνου

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή