9916.-Συλλογή βίων τινών αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών ύπό Α. Π[ανταζή]. Έκδοσις τρίτη έπηί'ξημένη. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Δ. Α. Μαυρομμάτη. 1863. Είς 8ον, σ. 158+ 1 α. ά. Πρβλ. αριθ. 8434. ΓΕΝ. Gr. Class. 51δ0, ΒΚΧ 888. -Η-
Α. Π[ανταζή].

Συλλογή βίων τινών αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή βίων τινών αρχαίων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών