9912.-Στοιχειώδης 'Ιστορία τής 'Αρχαίας Ελλάδος. Συγγραφν)εΐσα μεν ύπό τοΰ "Αγγλου Θωμά Κείτλη, Μεταφρασθεΐσα δε και συμπληρωθείσα ύπό 2π. Άν- των:άδοο, Προς χρήσιν κυρίως τών Ελληνικών Σχολείων. "Εκδοσις ογδόη βελτιωμένη. Έν 'Αθήναις, τΰποις 'Αντωνίου Λαμπρινίδου. Όδός Περικλέους, αριθμ. 229. 1863. Είς 8ον μικρόν, ο. 240. Πρβλ. αριθ. 5203, 5565, 6541, 7723, 8430 και 9385- -*
Θωμά Κείτλη

Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος