9911.-Στοιχειώδης ιερά Κατήχησις τής άμωμήτου ημών πίστεως συνερανι- σθεϊσα και έκδοί)εΐσα αδεία τής Ιεράς ημών Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και έγκρίσει τοΰ υπουργείου τών Εκκλησιαστικών και τής δημοσίας Εκπαιδεύσεως ύπό Β. Γεωργιάδοί), προς χρήσιν τών έν τοις δημοτικοΐς σχολείοις μαθητευομένων. Έν 'Αθή- ναις τΰποις Ι. Κασσανδρέως και Σα. 1863. Είς 12ον, σ. 35. ΜΔΝΦ τοΰ 1864, αριθ. 11. -Η-

ιερά Κατήχησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ιερά Κατήχησις