9910.-Στοιχειώδης 'Ιερά Κατήχησις. Προς χρήσιν τών 'Αλληλοδιδακτικών Σχολείων και παντός πρωτόπειρου σπουδαστοΰ, υπό Β. Δ. Καλλίφρονος. Έπιτμηθεΐσα έκ τής ύπ' αύτοΰ μεν προς χρήσιν μάλιστα τών Ελληνικών Σχολείων συναρμολογη{)εί- σης, υπό δε τοΰ σοφωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντίου τοΰ Α' τοΰ από Σιναίου έπι- θεωρηθείσης, αδεία δε και έγκρίσει τής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής εκδοθεί- σης. "Εκδοσις Δευτέρα. Έν 'Αθήναις, τΰποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη. (Έν όδώ Νικία, αριθ. 74). 1863. Είς 8ον, σ. 32. Πρβλ. αριθ. 7399.
Β. Δ. Καλλίφρονος

Ιερά Κατήχησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιερά Κατήχησις