9904. - Στοιχεία τής ελληνικής γραμματικής ύπό Λεοντίου Μ. Άναστασιά- δου. Έκδοσις ε'. 1863. Εις 8ον, σ. 120. Πρβλ. Κατάλογον βιβλιοπωλείου 'Αδελφών Δεπάστα. Κ)πολις 1884. Πρβλ. αριθ. 4449, 4851, 5563, 5842 και 7381. #¦
Λεοντίου Μ. Άναστασιά-δου.

Στοιχεία της ελληνικής γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία της ελληνικής γραμματικής