9901.-Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής συνταχθέντα μεν ύπό Γ. Ν. Οι- κονομίδου Καθηγητού τοΰ Α' Γυμνασίου 'Αθηνών, εκδοθέντα δε Επιμέλεια και δα- πάνη των Καταστημάτων τών τέκνων 'Ανδρέου Κορομηλά Προς χρήσιν των Ελληνι- κών Γυμνασίων και τών σπουδαστών τής Γαλλικής γλώσσης. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυ- πογραφίας τών τεκν. 'Ανδρέου Κορομηλά. ('Οδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος, 'Αριθ. 1). 1863. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. ζ' + 580. Πρβλ. αριθ. 9561. ΡΣ. 2728α, ΒΚΧ 141/3. *
Γ. Ν. Οι-κονομίδου

Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Γαλλικής Γραμματικής