9897. - Σκέψεις Περί Ελλάδος. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Νικο- λάου Άγγελίδου. (Έν όδω Ντέκα. αριθ. 129). 1863. Εις 8ον, σ. 21+92 + 1 ά. ά. μεθ' ενός πίνακος. Τόν πρόλογον υπογράφει: Συγγραφεύς ό Π. Ι. Χαλικιόπουλος τό μέρος δεύτερον τφ 1864, έν Πάτραις. ΓΕΝ. Κ. G. 214. #-
Π. Ι. Χαλικιόπουλος

Σκέψεις Περί Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σκέψεις Περί Ελλάδος