9896.-Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων ύπό Π. Xιώτου Τόμος τρί- τος Κέρκυρα Έκ τής Τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως 1863. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 4 ά. ά. + γ' +968+1 ά. ά. Έν τέλει κατάλογος έργων τοΰ Π. Χιώ- του. Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. άνωτ. αριθ. 4965 και 7686. Ό ψευδότιτλος τοϋ Γ' τόμου υπ' αριθ. 9677. Φαίνεται δτι τά φ. 2 ά. ά. και αί σ. 4 ά. ά. ώς και ή έν τέλει σ. 1 ά. ά. προσε- τέθησαν βραδύτερον, έν αΐς χρονίαι: 1866 κα'ι 1867. Πάντως ό πρόλογος φέρει (εις σ. γ) χρονίαν 1863. ΓΕΝ. Per. 193. *
Π. Xιώτου

Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων