9893.-Προς τους κ. κ. Εκλογείς Κεφαλληνίας [έν τέλει:] Έκ τοΰ τυ- πογρα(ρείου «ή Ήχώ.» Π. Ν. Πολλάνη. Εις 8ον, σ. 8. "Ισως τοϋ 1863 υπέρ τοϋ 'Ιωάννου Σ. Άννίνου. ΔΑ Κ—. -*

Προς τους κ. κ. Εκλογείς Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους κ. κ. Εκλογείς Κεφαλληνίας