9891.-Προς τόν Κυρίαρχον και Βασιλέα Λαόν. Μφ. εις 8ον. 'Υπογραφή : Τό έθνικόν κομητάτον. Έκυκλοφόρησεν έν 'Αθήναις κατά τό α' δεκαήμερον 'Απριλίου 1863. Κουμανούδης 3, 96.

Προς τον Κυρίαρχον και Βασιλέα Λαόν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τον Κυρίαρχον και Βασιλέα Λαόν.