9889. - Προς τήν Σεβ. Έθνικήν Συνέλευσιν. [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις τήν 5 Ίαννουαρίου 1863. Ύποσημειοΰμεθα ε'ισεβάστως Α. Α. Κοντόσταυλος, Α. 'Αντω- νιάδης, Α. Χ. Νικολής- ΕΊς 8ον, σ. 23. 'Υπόμνημα περί ακυρώσεως τής εκλογής Καρυστίας. ΓΕΝ. Κ. G. 566, ΑΠ—. -Χ-
Α. Α. Κοντόσταυλος, Α. 'Αντω-νιάδης, Α. Χ. Νικολής

Προς την Σεβ.Εθνικήν Συνέλευσιν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Σεβ.Εθνικήν Συνέλευσιν