9887. - Προς τήν Έθνικήν τών Ελλήνων Συνέλευσιν. [έν τέλει:] Έν 'Αθή- ναις τή 4 Ιανουαρίου 1863. Αι εφορευτικά! έπιτροπαί τών Σωματείων. Εις 4ον, σ. 4 ά. ά. Διαμαρτυρία τών τοπικών σωματείων διά τόν άποκλεισμόν τών πληρε- ξουσίων των. Έν τέλει κατάλογος τών εκλεγέντων προς τοϋτο πληρεξουσίων. Ήσαν δέ τά Σωμα- τεία ταΰτα, ανεγνωρισμένα μέν : τών 'Ηπειρωτών, Θεσσαλών, Μακεδόνων, Θρακοβουλγάρων, Κρη- τών, Σαμίων, Άρτινών, Σουλιωτών, Χίων, Άσπροποταμιτών. Μή ανεγνωρισμένα δέ : "Ιώνων, Αϊο- λέων, 'Ιονίων, Καρπαθίων. ΓΕΝ.— IEEE—. -Κ-

Προς την Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν