9880. - Προσλαλιά είς 'τήν άναγόρευσιν τοΰ από Άμασείας προβιβασθέντος Παναγιωτάτου και Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου κ. κ. Σωφρονίου τοΰ Βυζαντίου, έκφω- νηθεΐσα τή 28 'Οκτωβρίου 1863 υπό τοΰ Ίεροδιδασκάλου κ. Ευσταθίου Κλεοβούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Είς 8ον, σ. 14. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 594F , ΒΚΧ 7817. 7. *
Ευσταθίου Κλεοβούλου.

Προσλαλιά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προσλαλιά