9877.-Πρόγραμμα τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου κατά το έτος 1863-1864. Είς 8ον, σ. Ιδ. Κουμανούδης 3, 98: «πολλά εσφαλμένα και άτοπα». ¦*

Πρόγραμμα του Εθνικού Πανεπιστημίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα του Εθνικού Πανεπιστημίου