9871.-Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Νομοθετικής Συνελεύσεως τοϋ Ηνω- μένου Κράτους τών Ιονίων Νήσων κατά τήν πρώτην σΰνοδον τής δεκάτης τρίτης βου- λευτικής περιόδου κατά το έ'τος 1863. Κέρκυρα, Έκ τής Τυπογραφίας τής Κυβερνή- σεως 1863. Εις 8ον, α 129, μεθ' ενός πίνακος. ΑΕΚ—. *

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων