9866. - Πραγματεία περί τοΰ 'Αγγλικού Συντάγματος έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Τ. Μανταφούνη. Άθήνησι τύποις τοΰ Φιλολάου 1863. Εις 16ον, σ. III + 237. Τοΰ Gust. K. Kilrcher. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1432F. *¦
Τ. Μανταφούνη

Πραγματεία περί του Αγγλικού Συντάγματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πραγματεία περί του Αγγλικού Συντάγματος