9864. - Ποικίλα ήτοι διάφορα ήί)ικά και τερπνά διηγήματα μεταφρασθέντα έκ τοΰ γαλλικού ύπό Νικολάου Δ. Νικολαίδου τοΰ εξ Όδησσοΰ. Έν Έρμουπόλει Σύ- ρου Έκ τοΰ Τυπογραφείου Ρενιέρη Πρίντεζη. 1863. Εις 4ον μικρόν, σ. 64. ΛΕΥ—. *
Νικολάου Δ. Νικολαίδου

Ποικίλα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποικίλα