9861.-Πινακίδες ή νέον άλφαβητάριον Έκ τών εγκεκριμένων Πινάκων τής αναγνώσεως Κατά την νέαν μέθοδον συντεταγμένων Ύπό Ι. Π. Κ[οκκώνη]. Νΰν δε βελτιωμένον εκδίδεται τό δεύτερον προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, Δαπάνη τών τέκνων 'Ανδρέου Κορομηλά. (Τιμάται λεπτ. 50). Έν Άν)ήναις Έκ τής τυπογραφ. 'Αν- δρέου Κορομιηλά. (Όδός Έρμου Πλατεία Συντάγματος, Ά ρ. 1). 1863. Εις 16ον, σ. 76. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 696. *
Ι. Π. Κ[οκκώνη].

Πινακίδες

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πινακίδες