9858.-Περί τών οφειλομένων προς το Δημόσιον. Έν 'Αθήναις· έκ τοΰ τυπο- γραφείου Νικολάου Άγγελίδου. (Έν όδω Ντέκα αριθ. 12). 1863. Εις δον, σ. 16. 'Υπογράφει: Κωνσταντίνος Γωγούσης. ΓΕΝ. Κ. G. 643, ΜΙΘ—. *
Κωνσταντίνος Γωγούσης

Περί των οφειλομένων προς το Δημόσιον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των οφειλομένων προς το Δημόσιον.