9854. - Περί τής θανατικής ποινής αίνέσιμος διατριβή υπό 'Εμμανουήλ Παππαδοποΰλου. (Διδάκτορος τά Νομικά) και υπαλλήλου τοΰ επί τών Οικονομικών Υπουργείου. Έν 'Αθήναις, 1863. Εις 8ον, σ. 23. Κατά τής θαν. ποινής. IB 83, 1407. *
ΕμμανουήλΠαππαδοποΰλου

Περί της θανατικής ποινής αινέσιμος διατριβή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της θανατικής ποινής αινέσιμος διατριβή