9852. - Περί πολιτείας αυτοσχέδιοι στοχασμοί. 'Υπό 'Αλεξίου Π. Κουτζα- λέξη πρώην Ελεγκτού τοΰ Συνεδρίου. Μετά τοΰ Συντάγματος του 1844 [εν σ. β':] Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Δράκου. 1863. Εις 8ον, σ. ς'4 7-64. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1519Ε , ΓΕΝ. Κ. G. 615. IEEE—. -*
Αλεξίου | Π. Κουτζα-λέξη

Περί πολιτείας αυτοσχέδιοι στοχασμοί.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί πολιτείας αυτοσχέδιοι στοχασμοί.