9850. - Περιληπτική βιογραφία τοϋ φιλέλληνος Ελβετού Ι. Γ. Έυνάρδου Με- ταφρασθεΐσα ελευθέρως έκ τής Γαλλικής. Γενεύη τύποις Ίονλ. Φικκίου 1863 Εις 8ον, σ. 31. Μεταφραστής ό Κ. Δ. Μυλωνάς. ΓΕΝ. Ind 968. 2. •Κ-
Κ. Δ. Μυλωνάς

Περιληπτική βιογραφία του φιλέλληνος Ελβετού Ι. Γ. Ευνάρδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περιληπτική βιογραφία του φιλέλληνος Ελβετού Ι. Γ. Ευνάρδου