9849. - Περί λειβαδίων, κτηνοτροφίας και δενδροφυτείας ΰπό Α. Ν. Γούδα 'Ιατρού. (Δαπάνη Σ. Α. Παυλίδου, ϊνα διανεμηθή δωρεάν). Έν 'Αθήναις. Τύποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. ('Οδός Νικίου αριθ. 15). 1863. Εις 8ον, σ. 15. ΕΒΕ. ΤΕΧΝ. 743Ρ. -Η·
Α. Ν. Γούδα

Περί λειβαδίων, κτηνοτροφίας και δενδροφυτείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί λειβαδίων, κτηνοτροφίας και δενδροφυτείας