9847. — Περί καταργήσεως τών τελωνείων τής Ελλάδος. 'Υπόμνημα Λ. Εύ· μορφοπούλου Έν Έρμουπόλει Έκ τοϋ Τυπογραφείου Ρενιέρη Πρίντεζη. 1863. ΕΙς 8ον, σ. 23. ΓΕΝ. Κ. G. 644. *
Λ. Εύ·μορφοπούλου

Περί καταργήσεως των τελωνείων της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί καταργήσεως των τελωνείων της Ελλάδος