9836. — Παράδεισος τουτέστιν λόγοι έκλελεγμένοι εκ τοΰ Μεταφραστοΰ Συ- μεώνος και εις άπλήν μεταγλωττισθέντες διαλεκτον παρά Άγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός Είς κοινήν τών Όρθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν. Έν Βενετία εκ της ελληνικής τυ- πογραφίας τοΰ Φοίνικος. 1863 Είς 4ον, σ. 313+1 ά. ά. ΜΒΑ 271, ΜΚΟΥ 228, ΜΑΠ—, ΠΚ. Ν 104. -*
Άγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός

Παράδεισος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράδεισος