9810.— Οί υπογεγραμμένοι Πρεσβευται της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρεττανίας και Ρωσσίας δέν ήδΰναντο να μένωσιν αδιάφοροι θεαταί τοΰ εμφυλίου πολέμου,------ Μφ. 0.20 Χ 0.29, 'Αθήναι 21 'Ιουνίου (3 Ιουλίου) 1863. "Υπογράφουν : Βουρέ. Σκάρλετ. Βλού- δωφ. 'Απειλή, δτι «εάν εντός τών 48 ωρών της ανακωχής τών δπλων αί έχθροπραξίαι άρχίσωσιν έκ νέου, θέλουν άποσυρθή εις τά πλοΐά των». ΓΕΝ—, IEEE—.
Βουρέ. Σκάρλετ. Βλού-δωφ

Οι υπογεγραμμένοι Πρεσβευταί της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρεττανίας και Ρωσσίας δεν ηδύναντο να μένωσιν αδιάφοροι θεαταί του εμφυλίου πολέμου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι υπογεγραμμένοι Πρεσβευταί της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρεττανίας και Ρωσσίας δεν ηδύναντο να μένωσιν αδιάφοροι θεαταί του εμφυλίου πολέμου