9798.-Ό ερχομός τοΰ κόμητος Πέτρου Ρώμα κτλ. Έπαρρησιάσθη τή 29 Ιου- νίου 1863, έκ τοΰ τυπογραφείου ό Παρνασσός έν ΖακυνΟω. Μφ. 'Εν τέλει υπογράφει: Παναγιώτης Βορρεύς. Κ ου μανού 5η ς 3, 87. *
Παναγιώτης Βορρεύς

Ο ερχομός του κόμητος Πέτρου Ρώμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο ερχομός του κόμητος Πέτρου Ρώμα