9793.-Ό Γεροστάθης ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας ύπό Λέοντος Μελά. — «Κειμήλια έσθλά και νέοισι χρήσιμα». (Εύριπίδου).—"Εκδοσις τετάρτη. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Ε. Ίωαννίδου. 1863. Εις 8ον, φ. 1 ά.ά. + σ. 256. Πρβλ. αριθ. 7658, 8328 και 9252. ΜΒΑ1321. *
ΛέοντοςΜελά.

Ο Γεροστάθης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Γεροστάθης