9791.-Ό γενναίος Έλλην. [κάτω:] Σπυρίδων Μακράς Μεντέας. Έκ τοΰ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.23x0.41. Τοϋ 1863. Στίχοι πατριωτικοί. ΔΑΚ—. *

Ό γενναίος Έλλην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό γενναίος Έλλην