9786.-Ό 'Αρχιεπίσκοπος Φθιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης.— Οΰ γαρ έστιν κρυπτόν,--------και εις φανερόν έ'λθη. (Λουκ. Α. 17). Έν 'Αθήναις, 1863. Εις 8ον, σ. ιδ' + 93. Έν τέλει υπογράφει: Γ. * * * ΓΕΝ. Theol. 2611, ΒΚΧ 7842. 5. *
Γ. * * *

Ου γαρ εστινκρυπτόν,--------και εις φανερόν έλθη.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ου γαρ εστινκρυπτόν,--------και εις φανερόν έλθη.