9785. - Ό άπατρις εις πράξε[ι]ς δέκα ύπό 'Αλεξάνδρου Ρίζου λοχαγοΰ τοΰ Μηχανικοΰ καί διευθυντού τοΰ Νομοΰ τών Κυκλάδων. Προστίθεται Εις τό τέλος καί ό εκφωνηθείς ύπό τοΰ ίδιου Λόγος, είς τό Μνημόσυνον Λεωτσάκου, Μωραϊτίνη καί Σκαρ- βέλη, τελεσθεν έν τή έν Έρμουπολει Πλατεία τοΰ Λεωτσάκου, έ'νί)α ή πόλις άπασα είχε συρρεύσει μελανηφοροΰσα καί δακρύουσα. Έν Έρμουπολει Σύρου, Τύποις Γ. Μελι- σταγοΰς Μακεδόνος. (οδός 'Αγοράς 'Αριθ. 39). 1863. Είς 8ον, σ. 155 + 3 ά.ά. Εις πεζόν. ΕΒΕ.Ν. Φ. 982, ΔΒΑ. Η' 885.
Αλεξάνδρου Ρίζου

Ό απατρις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό απατρις