9779. - Νόμος περί Μεταλλείων. Loi sur les mines. Είς 8ον, σ. 34. "Ανευ έτους, αλλά τό έκτελεστικόν διάταγμα φέρει χρονολογίαν 15 'Οκτω- βρίου 1863.Έν σ. 25 έπ. γαλλική μετάφρασις. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1999«. *

Νόμος περί Μεταλλείων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος περί Μεταλλείων