9777. - Νικολάου Ι. Σαριπόλου Τακτικού Καθηγητού τής ποινικής Νομοθε- σίας Έν τω ΈΟνικώ Πανεπιστημιφ εναρκτήριον μάθημα, γενομενον την 11 'Απρι- λίου 1863.—«Ή δικαία τιμωρία κακού τίνος άναίρεσίς έστιν Άριστ. Πολ. Ζ, ιβ. §3».—
Νικολάου Ι. Σαριπόλου

εναρκτήριον μάθημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. εναρκτήριον μάθημα